Ерөнхийлөгчийн саналаар засаглалын хэлбэрийг ард түмнээс асуух боломжгүй гэв